Twój e-mail:
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Fundacja Inter Vivos

WZORY PISM PROCESOWYCH

Zachęcamy do skorzystania z udostępnionych wzorów pism. Skorzystanie z dostępnych materiałów jest całkowicie bezpłatne. W przypadku wątpliwości co do sposoby wypełnienia formularzy prosimy o kontakt e-mail: biuro@fundacjaiv.pl.

Wzory z zakresu spraw socjalnych:

1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy.

2. Wniosek w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

3. Wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.

 

Wzory z zakresu prawa rodzinnego:

1. Pozew o alimenty.

2. Pozew o rozwód.

3. Wniosek o ubezwłasnowolnienie.

4. Pozew o obniżenie alimentów.

5. Pozew o separację.

6. Pozew o ustalenie ojcostwa.

7. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

8. Wniosek kuratora (opiekuna prawnego) o wyrażenie zgody.

9. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

10. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

11. Wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego.

 

Wzory z zakresu prawa nieruchomości i spraw mieszkaniowych:

1. Wniosek o dokonanie ponownego rozliczenia c.o. i wody.

2. Pozew o eksmisję.

3. Sprzeciw od nakazu zapłaty.

4. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości w złej wierze.

5. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze.

6. Wniosek o zniesienie współwłasności.

7. Pozew o przywrócenie posiadania.

8. Pozew o zwrot nakładów na nieruchomość.

9. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

10. Umowa najmu mieszkania.

11. Umowa dzierżawy nieruchomości.

 

Wzory z zakresu prawa spadkowego:

1. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

2. Wniosek o dział spadku.

3. Wniosek o przyjęcie pisemnego oświadczenia o przyjęciu spadku.

 

Wzory z zakresu prawa upadłościowego:

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (wypełniony wzór).

2. Skarga na czynności syndyka.

3. Wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

 

Wzory z zakresu prawa odszkodowań:

1. Zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń.

2. Pozew o odszkodowanie.

3. Wezwanie do naprawienia szkody - zalanie mieszkania.

 

Wzory z zakresu praw konsumenta:

1. Oświadczenie o rezygnacji z usług marketingowych.

2. Reklamacja usług turystycznych.

3. Odwołanie od decyzji odmawiającej uznania reklamacji.

 

Wzory z zakresu praw pacjenta:

1. Zawiadomienie o możliwości popełnienia błędu lekarskiego.

2. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego.

3. Skarga do Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Wzory z zakresu praw osób niepełnosprawnych:

1. Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od orzeczenia Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Odwołanie do Sądu Rejonowego od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Apelacja od rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

 

Wzory z zakresu prawa podatkowego:

1. Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego.

2. Wniosek o rozłożenie podatku na raty.

3. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.

4. Wniosek o przesunięcie terminu płatności podatku.

5. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego.

6. Skarga do WSA na decyzję podatkową.

T: 578-132-349