STATUT FUNDACJI INTER VIVOS

przyjęty na Zgromadzeniu Fundatorów w dniu 26 czerwca 2018 r.

§1.

1. Fundacja Inter Vivos, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Pana Jarosława Skowyrę i Pana Jarosława Lesia (zwanych dalej łącznie „Fundatorami”) aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2018 r., sporządzonym w Warszawie przed notariuszem Barbarą Wróblewską za nr rep. Rep. A nr 3905/2018, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40), ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Ministrem właściwym z uwagi na cele Fundacji jest Minister do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 2.

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3.

1. Celami Fundacji są:

a. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

b. udzielenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

c. działanie na rzecz rozwoju mediacji, w tym prowadzenie mediacji;

d. popularyzacja wiedzy prawnej oraz edukacja prawna społeczeństwa;

e. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

f. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

g. działalność charytatywna;

h. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

i. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; j. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

k. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

l. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

m. działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; n. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

o. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

p. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

q. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

r. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

s. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; t. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, u. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

v. działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; w. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

x. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa; y. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; z. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

aa. działalność wspomagających rozwój demokracji;

bb. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

cc. upowszechnianie i ochrony praw konsumentów;

dd. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

ee. działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;

ff. działalność na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą;

gg. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

hh. działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych;

ii. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

jj. działalność na rzecz ofiar przestępstw;

kk. działalność na rzecz ofiar wypadków drogowych i osób poszkodowanych w wypadkach drogowych;

ll. działalność na rzecz ofiar przemocy, w tym przemocy domowej;

mm. działalność na rzecz osób zagrożonych niewypłacalnością finansową;

nn. monitoring i kontrola stanu prawa;

oo. monitoring i kontrola funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości;

pp. monitoring i kontrola funkcjonowania organów administracji publicznej;

qq. monitoring i kontrola prawidłowości stosowania prawa przez podmioty publiczne;

rr. monitoring i kontrola prawidłowości oraz racjonalności wydatkowania środków publicznych;

ss. inicjatywy edukacyjne, artystyczne, badawcze i wydawnicze.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez inicjowanie, przeprowadzanie, realizację, pomoc, współpracę, finansowanie lub wsparcie inicjatyw i programów podejmowanych w kierunku osiągnięcia ww. celów przez Fundację lub inne osoby lub inne podmioty.

§ 4.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz przedmioty i prawa majątkowe nabyte w czasie prowadzenia działalności statutowej, a w szczególności:

a. spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

b. odsetki bankowe;

c. wpływy ze zbiórek i imprez organizowanych przez Fundację;

d. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

e. dochody z ewentualnej działalności gospodarczej;

f. dochody z innych, prawnie dopuszczalnych źródeł.

2. Fundusz założycielski stanowi kwota 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), stanowiąca sumę wkładów wniesionych przez każdego z Fundatorów, przy czym każdy z Fundatorów wniósł wkład w kwocie po 500,00 zł (pięćset złotych).

3. Dysponowanie środkami wymienionymi w § 4 ust. 1 lit. a) może uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

§ 5.

1. Fundacja może powadzić działalność gospodarczą.

2. Ewentualna działalność gospodarcza może być prowadzona przez założoną w tym celu spółkę handlową, wyodrębnioną jednostkę organizacyjną bądź przez samą Fundację.

§ 6.

Fundacja może nabywać akcje i udziały w spółkach oraz tworzyć spółki z udziałem innych osób i podmiotów krajowych oraz podmiotów zagranicznych. Fundacja może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa (w tym zagraniczne) i inne jednostki organizacyjne.

§ 7.

1. Organem Fundacji jest Zarząd.

2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

3. Decyzje i uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W razie Zarządu jednoosobowego decyzje i uchwały podejmuje jedyny członek Zarządu samodzielnie.

§ 8.

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony do odwołania.

2. Do zadań zarządu należy w szczególności prowadzenie bieżących spraw Fundacji i ewentualne organizowane jej działalności gospodarczej. Prezes Zarządu jest zwierzchnikiem pracowników Fundacji.

3. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub są zatrudniani przez Fundację.

4. Członków Zarządu powołują, odwołują i zawieszają Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. Fundatorzy mogą powołać, odwołać i zawiesić członka Zarządu w każdym czasie. W razie śmierci jednego z Fundatorów uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje jego spadkobiercy. Jeśli Fundator ma kilku spadkobierców Ci obowiązani są wskazać Fundacji tego, który będzie wykonywał powyższe uprawnienie.

5. Członek Zarządu może być drugą stroną czynności prawnej, którą dokonuje w imieniu Fundacji, również w wypadku, gdy reprezentuje obie strony.

§ 9.

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie działalnością Fundacji;

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych w Polsce i za granicą, z tym zastrzeżeniem, iż zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań finansowych wymaga uprzedniej zgody Fundatorów, wyrażonej w drodze jednomyślnej uchwały;

c) nawiązywanie, rozwiązywanie i przedłużanie stosunków pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagrodzeni, z tym zastrzeżeniem, iż nawiązanie, rozwiązanie i przedłużenie stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Fundatorów, wyrażonej w drodze jednomyślnej uchwały;

d) tworzenie i znoszenie przedstawicielstw, biur, zakładów oraz innych placówek Fundacji w Polsce i za granicą;

e) opracowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu za dany rok kalendarzowy.

2. Szczegółowy zakres działania Zarządu może regulować regulamin uchwalony przez Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dokonywane są przez jednego członka Zarządu działającego samodzielnie.

§ 10.

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji lub w razie podjęcia uchwały przez Zarząd o likwidacji Fundacji z innych powodów. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów, wyrażoną w drodze jednomyślnej uchwały.

2. O likwidacji Zarząd powiadamia Ministra Sprawiedliwości lub innego ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na rzecz programu, osoby lub inicjatywy podejmującej działania w zakresie związanym z celami Fundacji.

4. Wybór sposobu przeznaczenia środków oraz obdarowanej osoby lub podmiotu po likwidacji Fundacji wymaga zgody Fundatorów, wyrażonej w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 11.

Likwidatorem jest Zarząd Fundacji. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, w szczególności ściąga wierzytelności i wykonuje zobowiązania.

§ 12.

1. Zmiana celów i Statutu Fundacji jest dopuszczalna.

2. Zmiana celów i Statutu wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu i zgody Fundatorów, wyrażonej w drodze jednomyślnej uchwały Fundatorów.

§ 13.

Fundacja może łączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową.

T: 578-132-349

Twój e-mail:
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Fundacja Inter Vivos

T: 578-132-349