Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Edukacja prawna: zapraszamy do lektury poradników prawnych, newsletterów, wzorów pism procesowych i innych materiałów udostępnionych dla mieszkańców Powiatu Sztumskiego (w celu otwarcia właściwego dokumentu należy "kliknąć" na podświetlony link).

A. Poradniki prawne:

1. Prawa osób niepełnosprawnych

2. Podstawy prawa podatkowego dla osób fizycznych

3. Ubezwłasnowolnienie i jego skutki

4. Mediacja - pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 

B. Poradniki tematyczne:

1. Dwujęzyczny poradnik (polsko-ukraiński) "Witaj w Polsce!"

2. Poradnik "Bezpieczne wakacje"

 

C. Newslettery prawnicze:

1. Newsletter prawniczy Fundacji Inter Vivos (nr 1/2023)

2. Newsletter prawniczy Fundacji Inter Vivos (nr 2/2023)

3. Newsletter prawniczy Fundacji Inter Vivos (nr 3/2023)

 
F. Wzory pism procesowych:

- z zakresu prawa rodzinnego:

1. Pozew o obniżenie alimentów.

2. Pozew o separację.

3. Pozew o ustalenie ojcostwa.

4. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

5. Wniosek kuratora (opiekuna prawnego) o wyrażenie zgody.

6. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

7. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

8. Wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego.

-zakresu praw osób niepełnosprawnych:

1. Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od orzeczenia Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Odwołanie do Sądu Rejonowego od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Apelacja od rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

- z zakresu prawa podatkowego:

1. Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego.

2. Wniosek o rozłożenie podatku na raty.

3. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.

4. Wniosek o przesunięcie terminu płatności podatku.

5. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego.

6. Skarga do WSA na decyzję podatkową.

- z zakresu prawa nieruchomości:

1. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości w złej wierze.

2. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze.

3. Wniosek o zniesienie współwłasności.

4. Pozew o przywrócenie posiadania.

5. Pozew o zwrot nakładów na nieruchomość.

6. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

7. Umowa najmu mieszkania.

8. Umowa dzierżawy nieruchomości.

 

 

 

Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Lokalizacja i godziny pracy punktu w 2023 r.: prawnicy  Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) w następujących terminach i godzinach: 

  • w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - w godz. 7:30 - 11:30. 

  • we środy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 10:00 - 14:00. 

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Powiatu Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 725 936 881, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: poradyprawne@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Sztumie (telefonicznie pod nr tel. telefonicznie: 55 276-22-50 lub elektronicznie: biuro@fundacjaiv.pl).

POWIAT SZTUMSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Sztumskim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2023 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Sztumski.

T: 578-132-349